TIETOTURVASELOSTE

Yrityksemme Rauman jalka- ja hoitopiste Marikki tarjoaa asiakkaille terveydellistä jalkojenhoitopalvelua toimipisteen omissa tiloissa, mikä on aluehallintoviraston hyväksymä ja tarkastama terveydenhoitoyksikkö.

Jalkojenhoitopalvelut yrityksessämme ovat Valviran ja aluehallintoviraston hyväksymiä terveydenhuollon alaisia jalkahoitoja, joilla pyrimme auttamaan erilaisia jalkaongelmia ja edistämään jalkojen
hyvinvointia huomioiden asiakkaan ongelmat ja omahoidon ohjeistuksen.

Tarjoamme palveluita kaikenikäiselle väestölle.

Hoitajana toimii lähihoitaja/jalkojenhoidon osaamisalan sekä aikaisemman koulutuksen jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut hoitaja Mari Pihlajamäki. Tiloissamme ei työskentele muuta henkilöstöä.
Tietojasi käsittelee salassapitovelvoitteen sitoma edellä mainittu ammattihenkilö.

ASIAKASREKISTERI JA TIETOTURVA

REKISTERIN NIMI
Rauman jalka- ja hoitopiste Marikin asiakasrekisteri.

REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Rauman jalka- ja hoitopiste Marikki
Y-tunnus: 1475526-0
Verkkosivut: www.jalkahoitola-marikki.fi
Osoite: Tehtaankatu 4, 26100 Rauma
Puh. 040 1350104
Sähköposti: mari@jalkahoitola-marikki.fi


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Mari Pihlajamäki

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Käsittelyn edellytyksenä on asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn, joka tapahtuu hoitopaikassa manuaalisesti asiakastietolomakkeen täyttämisellä ja allekirjoituksella.
Käsittelyn tarkoituksena on lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen yksityisen terveydenhuollon alaisessa yksikössä, joka ylläpitää seuraavia hoidollisia asioita:

  • Asiakkaan jalkojenhoidon suunnittelu ja toteuttaminen sekä hoidon seuranta ja edistää hoidon jatkuvuutta
  • Asiakkaan turvallisuuden ja laadun sekä oikeusturvan varmistaminen
  • Asiakkaan hoidon ja tutkimuksen laskutus
  • Käyttö perustuu asiakkaan ja yrityksen väliseen hoitosuhteeseen

Käsittelyn edellytyksenä on asiakkaan antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
ja sen tarkoituksena on lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen yksityisen terveydenhuollon alaisessa yksikössä huolehtien asiakkaan turvallisesta hoitoprosessista.

Tietojen kirjaamisessa emme käytä sähköistä kirjausmenetelmää.

LASKUTUSTIEDOT

Asiakaskohtaiset laskujen kopiot toimitetaan yrityksemme kirjapitäjälle Tilipalvelu-SU.  Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaalle itselleen tai poikkeustilanteessa asiakkaan edustajalle, ellei siihen ole
lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen tietoja voidaan luovuttaa tarpeenmukaisesti viranomaisille, vakuutuslaitoksille ja vakuutuskassoille tai järjestöille, joilta
asiakas on saanut maksusitoumuksen.

Tietoja ei käytetä markkinointiin.
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TIETOSUOJALAKI
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050 29 §

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero
Asiakkaan hoitoa koskevat tiedot: Asiakaskertomustiedot jalkaterveyteen liittyen, tutkimustiedot

ASIAKASREKISTERIN TIETOLÄHTEET

  • Henkilötiedot saadaan potilaalta itseltään tai tarvittaessa hänen
    omaiselta
  • Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

    Tiedot ovat salassapidettäviä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
1)      Kirjaamme asiakastiedot manuaalisesti ja ne arkistoidaan lukitussa tilassa rekisterinpitäjän toimitilassa.
2)      Vanhentuneet arkistot tuhotaan lainsäädännön asianmukaisesti.

TARKASTUSOIKEUS JA REKISTERITIETOJEN KORJAAMINEN
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Jos rekisteröity vaatii tietojen oikaisua, rekisterinpitäjä tarkistaa tiedot ja muuttaa tiedot, jos niille on peruste. Rekisterinpitäjä vastaa
pyyntöön kuukauden sisällä, jos käsittelyyn ja selvitykseen tarvitaan enemmän aikaa.
Kirjallinen pyyntö osoitetaan edellä mainitulle rekisterin vastaavalle henkilölle. Tämä lähetetään yllä olevaan yrityksen osoitteeseen omakätisesti allekirjoitettuna.

KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja. Kiellot toimitetaan kirjallisena yllä mainittuun osoitteeseen. Terveydellinen jalkojenhoito kuitenkin
edellyttää lakisääteisen potilastietojen kirjauksen ja kysymme tämän hoitotoimenpiteeseen saapuessa, jotta toimenpide voidaan suorittaa lain edellyttämällä tavalla.

TIETOTURVASUUNNITELMAN TARKISTUS 31.5.2024